IDme - your Story
Business stories

Open access - två case

Spridning av vetenskaplig information möter förhinder

Vilka strategier och vägar framåt kan man utveckla och använda för att ge alla enkel tillgång till akademisk och vetenskaplig kunskap?

Vi avser att introducera våra respektiv case - akademisk Open access publicering och kunskapstorget BiBB och digitala avhandlingar och sedan ha en gemensam diskussion. Synpunkter är alltid välkomna.

Klaus Solberg Søilen, akademisk Open access publicering

Problematisering: Staten og mange institusjoner (alt fra Harvard til the Eocnomist) vil at forskere skal publisere i Open Access/Open Source. Staten (KK stiftelsen, VR etc) vil ikke betale private tidsskrifter (Thomson Reuters, Elsevier etc.) dyre penger for å få tilgang til forskning som de har allerede har finanisert gjennom forskningssöknader. Det blir som å betale 2 ganger for samme forskning. Samtidig får de som publiserer i (nye) Open Source tidsskrifter ofte ikke forskningspenger om de ikke kan vise at de har publisert i de mest prestigefulle tidsskriftene (som er kommersielle), eller om de velger å publisere i Open Acess, fordi OA har lavere citering. De får heller ingen höyere stilling (professorate) om de ikke har en höy i-index. Situasjonen er med andre ord motsigelsesfull.

Problem 1. Om staten og en del private institusjoner (Harvard, the Economists etc) vil at forskere skal satse på Open Source må man på en aller annen måte premiere publiseringer i OS. Hvorfor gjöres dette ikke i noe större grad? 2. Hvorfor går ikke staten og forskningsinstitusjoner ut med mere midler til Open Source? Til å etablerer OS tidsskrifter og for forskjellig stötte. 3. Hvorfor fines det ikke noe koorinerts kompetense senter/ressurser for hvordan forskere skal kunne satse på OS? Per i dag er det opp til den enkelte forsker å ta rede på hvordan forskning og OS går sammen.

Johan Schlasberg, BiBB och digitala avhandlingar

Betalvägg

BiBB är ett projekt för att åstadkomma ett kunskapstorg med ett fritt modernt uppslagsverk, och dessutom skapa en ny publiceringsplattform för doktorander och forskare.

Det är inte enbart forskare som har problem med inlåst kunskap. Uppslagsverket NE online är idag en betaltjänst med cirka hälften av landets kommuner och bibliotek som kunder. Över 440 000 elever i kommunala skolor och flera miljoner privatpersoner har inte tillgång till NE. Dessutom är det idag i princip ointressant för forskare att publicera sig i det privatägda NE.

Den bästa (enda?) hållbara strategin - i en Google- och Wikipediavärld - för ett modernt och digitalt uppslagsverk baserat på signerade artiklar är fri tillgänglighet för alla - BiBB. Jag publicerade i oktober 2016 Sveriges första rimligt vetenskapliga jämförelse mellan NE och Wikipedia. Jag har ingen kontakt med bolaget NE Nationalencyklopedin AB.

Helt digitala avhandlingar eller hybridformer

Betalvägg Min kommande avhandling - "Affärsmodeller för uppslagsverk och kunskapstorget BiBB" - ingår i BiBB-projektet. En aktuell fråga är nya former och modeller för publicering av såväl avhandlingar som annan forskning. Se underlag till ett doktorandseminarium jag höll om nya digitala publiceringsformer i maj 2016.

Min plan är att publicera en monografi där vissa delar av avhandlingen endast finns på en webbsajt. Vägen framåt är att testa nya format och former.

"" Publicerat 2016.08.08. Uppdaterat 2017.01.14

Session om Open Access

Denna sida är en introduktion till en session på FEKIS 20-21 oktober 2016, en nationell ämneskonferens i företagsekonomi.

Sessionen hålls gemensamt av Klaus Solberg Søilen och Johan Schlasberg

Klaus Solberg Søilen, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad. Se presentation

Klaus är Editor-in-Chief för OA-tidskriften Journal of Intelligence Studies in Business

E-post: Klaus Solberg Søilen

Johan Schlasberg, strategikonsult, innovatör och doktorand i företagsekonomi i Lund. För presentation, se Johans IDme story IDme.se/js1911

Johan driver bl a ett projekt för ett fritt uppslagsverk och ett kunskapstorg - BiBB.

E-post: Johan SchlasbergCreate your free personal IDme story

 to top